Individuele Re-integratie Overeenkomst helpt mensen goed aan werk

Met de individuele re-integratie overeenkomst (IRO) komen meer werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan werk dan met een gewoon re-integratietraject. De werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten die voor een individuele re-­integratieovereen­komst kiezen, zijn beter gemotiveerd dan mensen die met een regulier traject door het UWV aan werk worden geholpen. Ook zijn ze hoger opgeleid en ouder, hebben recenter werkervaring en een betere gezondheid.

Dit blijkt uit de Eindevaluatie IRO die minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Een werkloze of gedeeltelijk arbeidsgeschikte kan bij een individuele re-integratie overeenkomst zelf een re-integratiebedrijf kiezen en zelf de inhoud van het traject bepalen. Het UWV moet het re-integratieplan wel goedkeuren.

Sinds januari 2004 hebben 90.933 werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten zelf hun re-integratie vorm gegeven met een individuele re-integratieovereenkomst. Het aantal trajecten is door de loop van de jaren sterk toegenomen. In 2007 was 60 procent van de re-integratietrajecten een individuele re-integratieovereenkomst. Het aantal werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten dat werk heeft na een IRO-traject ligt 12 procentpunt hoger dan bij een gewoon traject. Ook zijn de mensen zelf tevredener over de manier waarop zij weer naar werk zijn begeleid.

Naast de individuele re-integratieovereenkomst konden gedeeltelijk arbeidsgeschikten in drie regio’s weer aan werk worden geholpen met een persoonsgebonden re-integratiebudget (PRB). Door het succes van de individuele re-integratieovereenkomst stopt dit experiment. Mensen die nog in een PRB-traject zitten, mogen dit afmaken.

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


  
Werklozen moeten sneller aan de slag

Het UWV gaat mensen die langer dan een jaar een WW-uitkering ontvangen, in de toekomst een baan op ieder niveau aanbieden. Dat werkaanbod moeten zij aanvaarden, ook als het loon lager is dan de uitkering. Het nieuwe loon wordt aangevuld met de WW-uitkering, zodat werken loont. Deze aanpassing van de regels stimuleert werklozen om actiever op zoek te gaan naar werk. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat bij de Tweede Kamer is ingediend.

Het doel van het voorstel is dat mensen zo snel mogelijk weer aan slag gaan. Werklozen maken minder kans op een baan als ze langer werkloos zijn. Het UWV gaat een actievere rol spelen in het bemiddelen naar werk aan mensen die zelf geen baan kunnen vinden. Het UWV kan in overleg met de betrokken werkgevers beschikbare banen aanbieden aan langdurig werklozen. De werkgever neemt uiteindelijk het besluit om de werkloze aan te nemen. Vooruitlopend hierop heeft het kabinet de richtlijn passende arbeid al aangepast. Voor mensen die na 1 juli 2008 werkloos zijn geworden, is na een jaar alle arbeid passend. Indien zij een werkaanbod weigeren omdat het onder hun niveau ligt of het lager beloond wordt dan hun vorige baan, heeft dit gevolgen voor de WW-uitkering.

Als werklozen na een jaar werkloosheid weer gaan werken, loopt hun WW-uitkering door. Hun nieuwe loon wordt met de uitkering verrekend op zodanige wijze dat werken loont. De WW-uitkering vult het nieuwe loon maximaal ruim twee jaar aan. 

Het is de bedoeling dat de nieuwe regels op 1 juli 2009 ingaan. Per jaar zullen naar schatting 5000 mensen via het UWV een werkaanbod krijgen.


  
Re-integratiewijzer nu digitaal

De voorheen op papier gepubliceerde Re-integratiewijzer is verbeterd, uitgebreid en nu digitaal beschikbaar. De website Re-integratiewijzer bundelt voor werknemers en werkgevers alle informatie over de regelgeving en praktijk van re-integratie en uitkeringen.

Sinds woensdag 24 september is de nieuwe website van de Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten en het Verwey-Jonker Instituut online.

Vele praktijkvoorbeelden en gebruikersondersteuning

De re-integratiewijzer is hét digitale tussenstation voor iedereen die (weer) aan het werk wil. Bezoekers kunnen op deze nieuwe site snel informatie vinden over uitkeringen, re-integratie en klachtenprocedures. Dit is te danken aan de heldere site-indeling, de in- en externe links, de uitgebreide zoekfunctie en de vele praktijkvoorbeelden die per rubriek in de vorm van vraag en antwoord zijn opgenomen. Daarnaast kan re-integratiewijzer.nl dankzij de samenwerking tussen de LVA en het Verwey-Jonker Instituut op bezoekersvragen reageren.

Informatie over uitkeringen, re-integratie en klachtenprocedures

De site biedt ingangen voor verschillende doelgroepen: werknemers, zelfstandigen en werkgevers. Behalve meer dan 150 vragen en antwoorden en een handige adressenlijst, bevat de site drie belangrijke informatiedelen:
  • De 'Uitkeringswijzer' met informatie over de wetten en regels bij langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, jonggehandicapten, zwangerschap, de Wet Werk en Bijstand en boeten en maatregelen. Kortom, wet- en regelgeving voor alle soorten uitkeringen waar re-integratie aan te pas komt;
  • 'Weer aan het werk' met alle ondersteunende maatregelen om weer aan het werk te gaan, zoals werkhervatting, werken naast de uitkering, vrijwilligerswerk, scholing en opleiding en de REA en WIA;
  • 'Klachten en beroep' met uitleg over het kenbaar maken van klachten, juridische stappen, mediation, en bezwaarprocedures.

Bovendien levert de nieuwe site tal van tips voor een sterke positie tegenover de Arbodienst en uitvoeringsinstellingen (UWV, sociale dienst).

Over de initiatiefnemers

De Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA) zet zich in voor de belangen van arbeidsongeschikten bij de uitvoeringsorganen en de politiek. Belangrijke activiteiten zijn het ondersteunen van de regionale arbeidsongeschiktenplatforms en de landelijke spreekuurhoudersdagen. Ook bundelt de LVA signalementen uit de spreekuren over knelpunten in de wet- en regelgeving rond sociale zekerheid en de uitvoeringspraktijk.
­
Het Verwey-Jonker Instituut is een onafhankelijk onderzoeksinstituut voor advies en innovatie op sociaal-maatschappelijk terrein in Utrecht. Het is actief als een landelijk werkende stichting zonder winstoogmerk. Het instituut vindt het belangrijk dat zijn wetenschappelijke dienstverlening bijdraagt aan de sociale participatie van burgers.
[ Bron: Arboportaal.nl ]

  
Re-integratieproject hoger opgeleide senioren succes

 
Een samenwerking tussen UWV en de Hogeschool in Emmen gericht op de re-integratie van oudere werklozen is bijzonder geslaagd. 75 procent van de deelnemers hun stage wist om te zetten in een baan. Dat meldt Arboplus.nl.

Een samenwerkingsverband tussen een opleidingsinstituut en een organisatie als het UWV is nieuw op het terrein van de re-integratie.

Vergeten groep werklozen

Het re-integratieproject ’Kansen voor Kenniswerkers’ dat de samenwerkende partijen ontwikkelde richt zich op een vaak vergeten groep werklozen. Het gaat om de hoog opgeleide 45-plussers. Deelnemers volgen lessen in ondernemerschap, marketing en innovatiemanagement. Ook een stage maakt onderdeel uit van het re-integratietraject.

Vooroordelen

Vooroordelen over de oudere werknemer zijn bij re-integratie een groot probleem. Ze zouden vaker verzuimen, duur zijn en geen stress aankunnen. De deelnemers van de proef zeiden inderdaad last te hebben van die vooroordelen. Daarbij – al konden ze het niet hard maken – meenden ze dat werkgevers ze vanwege hun leeftijd vaak niet uitnodigden voor een gesprek.

 


  
Werkzoekende mijdt recruitmentbureaus

Werkzoekenden zijn sceptisch over werving- en selectiebureaus. Eén op de vijf hoog opgeleide werkzoekenden slaat de vacatures van werving- en selectiebureaus steevast over.


Van de overige vier hoog opgeleiden passeren twee personen het bureau door direct bij de opdrachtgever te solliciteren. Werkzoekenden zien werving- en selectiebureaus als organisaties die vooral bezig zijn met hun opdrachtgevers en geld verdienen over de rug van werkzoekenden. Dit blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group.

Intelligence Group ondervroeg 403 hoog opgeleide personen naar hun mening over werving- en selectiebureaus. Slechts 22% van de ondervraagden is positief over bemiddeling door werving- en selectiebureaus. De voornaamste redenen daarvoor zijn gemak, flexibiliteit, snelheid en het omvangrijke aanbod van functies dat bureaus kunnen bieden.

Het merendeel van de ondervraagden is echter minder positief. Werving- en selectiebureaus vormen in hun ogen een hinderlijke brug tussen werkgevers en werkzoekenden, zo blijkt uit de cijfers.

Liever direct solliciteren 
Ruim driekwart van de respondenten geeft aan liever direct bij een werkgever te solliciteren dan via een werving- en selectiebureau. Voor 5% vormt een werving- en selectiebureau zelfs een dusdanige drempel dat men besluit om helemaal niet te gaan solliciteren, ook al is de functie interessant.

Bijna de helft van de werkzoekenden zal proberen om het bureau te passeren en rechtstreeks bij de opdrachtgever gaan solliciteren. Werving- en selectiebureaus kunnen hierdoor een hoop inkomsten mislopen, afhankelijk van de afspraken die zij met hun opdrachtgever gemaakt hebben.


  
IRO Nieuws

Individuele Re-integratie Overeenkomst helpt mensen goed aan werk2 Maart 2009
Werklozen moeten sneller aan de slag13 November 2008
Re-integratiewijzer nu digitaal 30 September 2008
Re-integratieproject hoger opgeleide senioren succes1 September 2008
Werkzoekende mijdt recruitmentbureaus22 Juli 2008
Werkloosheid vrijwel onveranderd 22 Juli 2008
Werkloosheid neemt minder snel af22 Juli 2008
Alleen in Groningen nam werkloosheid vorig jaar iets toe22 Juli 2008
Verhalen re-integratiekosten afgelopen vijf jaar mogelijk7 Juli 2008
Ww`er moet na een jaar elk werk aannemen3 Juli 2008
Groot onderzoek naar werkzekerheid30 Juni 2008
College weerspreekt kritische noot rekenkamer bij re-integratie30 Juni 2008
Daling werkloosheid bereikt hoogtepunt 26 Juni 2008
Commissie-Bakker ziet rol werkgevers na ontslag19 Juni 2008
'Loon na ontslag jaar lang doorbetalen' 6 Juni 2008
Minder aanvragen ontslag30 Mei 2008
Donner: flexibele AOW en einde aan automatisch ontslag met 65 jaar29 Mei 2008
CNV: Meer nodig om herbeoordeelden aan een baan te helpen19 Mei 2008
Geen versoepeling ontslag ambtenaar 8 Mei 2008
Soepel ontslag werkt niet6 Mei 2008
Herziening van het bovenwettelijke werkloosheidsstelsel6 Mei 2008
Re-integratiecoaches moeten werk beter afstemmen 28 April 2008
De VVD vindt dat het kabinet het ontslagrecht moet vereenvoudigen voor ondernemingen met minder dan 100 werknemers.24 April 2008
Afname langdurige werkloosheid 22 April 2008
Snel nieuw werk na massaontslag cruciaal 22 April 2008
Nieuwe vacaturesite belooft Ĺnepvacaturesĺ en bemiddelaars te weren21 April 2008
Aantal personeelsadvertenties eerste kwartaal 2008 gedaald 21 April 2008
Werknemers willen verhuizen voor juiste baan 21 April 2008
Maatregelen voor meer balans op arbeidsmarkt 21 April 2008
P&O'ers verdeeld over noodzaak ontslagcode 21 April 2008
CWI helpt 83.000 45-plussers aan werk17 April 2008
CWI verleidt werkgevers met 'pittige 45-plusser'17 April 2008
Binnen twee jaar 30.000 45-plussers aan het werk17 April 2008
Bezuinigingen CWI en UWV gaan niet ten koste van basisdienstverlening15 April 2008
Aantal ontslagaanvragen in 2007 met 44 procent afgenomen15 April 2008
Werkgevers bereid om werklozen aan te nemen14 Mei 2007
Subsidieer vraaggerichte re-integratie2 Mei 2007
Scheefgroei dreigt op arbeidsmarkt2 Mei 2007
Bedrijven willen loyaliteit het liefst kopen2 Mei 2007
Salarisstijgingen beperkt ondanks schaarste2 Mei 2007
Flexibel werken schaadt arbeidsvreugde2 Mei 2007
PvdA wil 'terugvalgarantie' voor oudere WAO'ers2 Mei 2007
Lollig e-mailadres niet goed voor cv20 April 2007
Ruim 38 duizend re-integratie trajecten gestart20 April 2007
Vrouwen fitter, maar mannen stressbestendiger20 Maart 2007
Werkloosheid het hoogst in Flevoland20 Maart 2007
Certificering van outplacementbureaus goede zaak20 Maart 2007
Schuldvraag mag re-integratie niet meer vertragen13 Maart 2007
Nog geen tiende werknemers vrouw in mannensector13 Maart 2007
MKB: mensen met arbeidshandicap snel andere baan13 Maart 2007
Werkgevers kunnen kosten re-integratie makkelijker verhalen op derden13 Maart 2007
Arbeidsmarkt vertrouwen stijgt niet meer6 Maart 2007
CWI in actie tegen krappe arbeidsmarkt6 Maart 2007
Vertrouwen jongeren in arbeidsmarkt groeit6 Maart 2007
Nog geen tiende werknemers vrouw in mannensector6 Maart 2007
Honderden miljoenen voor re-integratie WAO'ers6 Februari 2007
Ontslagverbod KLM-personeel met 'kleine' handicap13 Januari 2007
Werkloosheid EU iets verder gezakt13 Januari 2007
Bij 'kleine' handicap blijft een derde bij de baas13 Januari 2007
Werknemers zijn meer tevreden en honkvast16 December 2006
Nieuwe regels moeten werknemers in de Ziektewet meer reintegreren16 December 2006
UWV betaalt 180.000 zieken te hoge uitkering9 December 2006
De Geus stelt 14,3 miljoen euro extra beschikbaar voor re-integratiecoaches WW9 December 2006
Werknemer ziet extra's over het hoofd2 December 2006
Sollicitant te beluisteren op website2 December 2006
Arbeidstijdenwet wordt eenvoudiger2 December 2006
UWV en reintegratiebedrijf worstelen met kansloze WAO'er11 November 2006
Langdurig werkloos vanaf 40ste jaar11 November 2006
De Geus: reintegratie loont11 November 2006
Eerlijkheid en e-mail in sollicitatiecode28 Oktober 2006
Hoogopgeleiden kunnen arbeidsmarkt goed aan21 Oktober 2006
'Mooie mensen vinden sneller een baan'21 Oktober 2006
Werkloosheid iets gestegen21 Oktober 2006
Tevredenheid over IRO14 Oktober 2006
'Re-integratieprojecten voor alle uitkeringen'14 Oktober 2006
Van Hoof: gemeenten moeten meer werk maken van reintegratie30 September 2006
Nieuwe uitkering voor werklozen ouderen30 September 2006
229 miljoen euro beschikbaar voor leren en werken23 September 2006
Kleine bedrijven beter voor privÚ-leven23 September 2006
Een op drie bedrijven geven vrouwen voorrang23 September 2006
CWI wil meer werkloze ouderen aan baan helpen31 Augustus 2006
Nederlanders hebben afwisselend werk29 Augustus 2006
VVD wil uitkering jongeren schrappen29 Augustus 2006
'Beroepsziekte kost werkgevers miljoenen'29 Augustus 2006
'Seksistische opmerking doet vrouwen harder werken'29 Augustus 2006
Voltijdbaan stuk minder werk29 Augustus 2006
Minder bureaucratie bij aanpak werkloosheid24 Augustus 2006
'Stapelen deeltijdbanen moet normaal worden'22 Augustus 2006
'Jonge werknemers overschatten zichzelf schromelijk'22 Augustus 2006
Proef: overheid borg voor werkloze die bedrijf start22 Augustus 2006
Werkloosheid blijft steken op 5,5 procent22 Augustus 2006
Verzekeraars lonken naar private WW10 Augustus 2006
Afstand allochtonen tot arbeidsmarkt blijft groeien20 Juli 2006
Eigen kamer op kantoor wordt zeldzaam20 Juli 2006
Re´ntegratietrajecten houden onvoldoende rekening met vraag en aanbod13 Juli 2006
Kleine ondernemers vrezen re´ntegratie-eis13 Juli 2006
Werknemers werken langer voor dezelfde baas13 Juli 2006
RWI: Uitkeringsinstanties nog niet op orde13 Juli 2006
UWV: premies kunnen omlaag13 Juli 2006
Lui personeel wil er graag bij horen4 Juli 2006
Nederlanders willen massaal parttime werken4 Juli 2006
Slippers slecht voor voeten en carriŔre4 Juli 2006
Eerste Kamer stemt in met wijziging WW-wet29 Juni 2006
Arbodiensten en re´ntegratiebedrijven gaan samen23 Juni 2006
Bedrijven nemen functioneringsgesprek niet serieus23 Juni 2006
Helft werknemers wil bedrijfsgeheimen stelen23 Juni 2006
EÚn op de vijf werknemers wil tot 65e werken23 Juni 2006
Helft vakantiekrachten werkt zonder contract23 Juni 2006
Nieuwe test ontmaskert dief bij sollicitatie23 Juni 2006
Positie zieke werknemer behoeft versterking15 Juni 2006
Werknemers bepalen imago bedrijf15 Juni 2006
Werkgevers ontevreden over re´ntegratiebedrijven15 Juni 2006
CWI verwacht flinke toename aantal banen15 Juni 2006
Re´ntegratiebedrijven presteren pet8 Juni 2006
Goede afspraken doen ziekteverzuim dalen8 Juni 2006
Late overwerkers hebben meer succes dan vroege vogels8 Juni 2006
'Werknemers steeds vaker diep in schulden'8 Juni 2006
Baas deelt auto's uit aan minst zieke werknemers8 Juni 2006
Baas leest steeds vaker e-mail van werknemers8 Juni 2006
'Gemeenten moeten werk maken van moeilijke groepen in de bijstand'8 Juni 2006
De Geus wil nog niet aan hogere WAO-uitkering8 Juni 2006
Imagocampagne `Geknipt voor de juiste baan` voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten8 Juni 2006
Meer mogelijkheden ontheffing sollicitatieplicht voor vrijwilligers en mantelzorg8 Juni 2006
CWI: Verbetering arbeidsmarkt zet verder door18 Mei 2006
Sociale diensten, CWI en UWV: lokale gezamenlijke huisvesting komt geleidelijk van de grond18 Mei 2006
Bureaucratie belemmert hulp aan werkloze bij vinden baan18 Mei 2006
Nederlands personeelsbeleid hopeloos ouderwets18 Mei 2006
Oudere werklozen vinden geen nieuwe baan18 Mei 2006
Kwart Nederlanders wil andere baan18 Mei 2006
Het goede nieuws over re´ntegratie27 April 2006
Flinke stijging arbeidsmarktvertrouwen27 April 2006
RWI wil offensiever arbeidsmarktbeleid27 April 2006
Werken buiten kantoortijden populairder27 April 2006
Minder uitkeringen sinds nieuwe bijstandswet27 April 2006
WW-premie volgend jaar omlaag27 April 2006
Minister De Geus komt met een burgerpanel13 April 2006
Kabinet stimuleert werklozen eigen bedrijf te beginnen13 April 2006
Persoonsgebonden budget sociale werkvoorziening13 April 2006
Nederland heeft sterkste arbeidsethos van Europa17 Maart 2006
Meer kans op behoud werk bij eigen bedrijf dan bij loondienst17 Maart 2006
Zweethandje is afknapper bij sollicitatie17 Maart 2006
'Second opinions' van UWV dragen bij aan re´ntegratie werknemers3 Maart 2006
'Last in first out' telt nu niet meer3 Maart 2006
'Sterke toename ontslag om persoonlijke redenen'17 Februari 2006
IWI: vaker eenvoudig werk vanuit uitkering17 Februari 2006
CWI gaat gedwongen ontslag vanaf 1 maart anders beoordelen3 Februari 2006
De Geus en Van Hoof trekken bijna vijftig verouderde wetten in3 Februari 2006
Uitnodiging sollicitatiegesprek per sms3 Februari 2006
Schouderklopje redt werknemer van depressie3 Februari 2006
UWV: 11 procent minder WW'ers in 20063 Februari 2006
Re´ntegratiebureaus zetten Rijk voor het blok2 Februari 2006
'Ontslagplannen CDA slecht voor mkb'1 Februari 2006
EÚnderde werknemers ervaart discriminatie op werk25 Januari 2006
Stichting Blik op Werk van start25 Januari 2006
Ontbreken werkplezier kost miljarden25 Januari 2006
Kwaliteit van informatie in sociale zekerheid moet aantoonbaar beter20 Januari 2006
Rollenspel wint aan populariteit bij sollicitaties20 Januari 2006
Aanvullende verzekeringen WIA niet nodig20 Januari 2006
CWI wil werkgevers vaker helpen bij vervullen van vacatures20 Januari 2006
Aantal werkzoekenden voor het eerst sinds 2000 gedaald20 Januari 2006
Stijgend Arbeidsmarktvertrouwen13 Januari 2006
Kwart werknemers wil andere werktijden13 Januari 2006
Aardige medewerkers hebben meer succes5 Januari 2006