RWI wil offensiever arbeidsmarktbeleid

Nederland staat op de drempel van een nieuwe arbeidsmarkt. De kentering komt tot uitdrukking door een toenemende vraag naar arbeid en een afnemende werkloosheid. Groot risico is alleen dat langdurig openstaande en moeilijk vervulbare vacatures de economische groei gaan belemmeren. De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) pleit daarom voor een offensief arbeidsmarktbeleid. Dit houdt een intensieve en gelijktijdige aanpak in langs meerdere sporen, met als doel een snelle vacaturevervulling. Dit is de belangrijkste aanbeveling uit de Arbeidsmarktanalyse 2006 van de RWI, die vandaag aan minister De Geus en staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is aangeboden. De kansen die de arbeidsmarkt de komende jaren biedt, moeten aanzienlijk beter worden verzilverd dan tijdens de laatste periode van hoogconjunctuur, aan het eind van de jaren negentig. Toen zijn veel mogelijkheden onbenut gebleven. De RWI geeft daarom snelle en adequate vervulling van vacatures nu de hoogste prioriteit. Dit kan volgens de RWI op de volgende manieren:
* Het gericht naar de arbeidsmarkt toeleiden van werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden;
* Uitbreiding van de inzet van werkenden. Dit kan kwantitatief door ze (vrijwillig) meer uren per week te laten werken, bijvoorbeeld door uitbreiding van het aantal deeltijduren. Een andere mogelijkheid is oudere werknemers te stimuleren om langer door te werken. Op vrijwillige basis is dit ook voor werknemers boven de 65 jaar een optie. Een kwalitatieve uitbreiding kan gerealiseerd worden door de inzetbaarheid van werkenden via bijvoorbeeld scholing te vergroten;
* Het gebruik maken van aanbod uit het buitenland, al dan niet gericht geworven.

De RWI constateert in zijn Arbeidsmarktanalyse 2006 dat aan de scherpe daling van de werkgelegenheid in 2005 een einde kwam. De trend van de almaar oplopende werkloosheid werd doorbroken. Na bijna vijf jaren van krimp is de arbeidsmarkt weer opgeleefd. Dit vertaalde zich in een lichte daling van de werkloosheid eind 2005 en in een groei van de werkgelegenheid en de beroepsbevolking. Afgezien van de noodzaak van snelle vacaturevervulling, heeft de RWI drie andere prioriteiten benoemd die passen in een offensiever arbeidsmarktbeleid: beleid voor specifieke categorieŰn met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, het opzetten van regionaal arbeidsmarktbeleid en adequaat onderwijsbeleid.

Snelle vacaturevervulling
Door intensieve scholing en bemiddeling verwacht de RWI dat ook de groep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt kan profiteren van een herstel van de arbeidsmarkt. Om dit te bereiken pleit de RWI onder andere voor het meer toepassen van leerwerktrajecten en participatiebanen. Ook blijft de RWI zich richten op vooral vraaggerichte re´ntegratie: hierbij is de vacature het vertrekpunt bij re´ntegratietrajecten. Door de economische groei stijgt de vraag naar goed opgeleide werknemers. Kwantitatief kan het arbeidsaanbod worden uitgebreid door te stimuleren dat ouderen hun pensionering uitstellen en langer blijven doorwerken. Betere zorg- en kinderopvangfaciliteiten kunnen vooral hoger opgeleiden ertoe verleiden om tot de arbeidsmarkt toe te treden of om het aantal werkuren per week uit te breiden. De RWI wijst hierbij op het belang van een snelle invoering van zijn voorstellen voor een markt voor persoonlijke dienstverlening. Dit biedt ruimte voor hoger opgeleiden om (meer) te gaan werken en het schept tegelijkertijd huishoudelijke banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Beter opleidings- en mobiliteitsbeleid is in de ogen van de RWI een belangrijk instrument om kwalitatieve verbeteringen op de arbeidsmarkt te bereiken. Ondanks de noodzakelijke investeringen in re´ntegratie van uitkeringsgerechtigden en ondanks kwantitatieve en kwalitatieve uitbreiding van de inzet van werkenden, zullen er vacatures blijven openstaan. De RWI pleit daarom voor een adequaat beleid rond werving van arbeidskrachten in het buitenland (kennismigranten). Ook kunnen (onder voorwaarden) de grenzen voor werknemers uit de nieuwe EU-landen open, maar de RWI vindt wel dat oneigenlijke verdringing door ongelijke beloning moet worden voorkomen en illegale arbeid effectief moet worden bestreden.

Gericht beleid
Naast maatregelen voor een snelle vacaturevervulling wijst de RWI op het belang van beleid voor specifieke categorieŰn met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, op de wenselijkheid van meer regionaal arbeidsmarktbeleid en op investeringen in onderwijs. Volgens de RWI hebben drie groepen nog steeds een grote achterstand op de arbeidsmarkt: ouderen, jongeren met een hoog risicoprofiel en allochtonen. Gericht beleid voor deze categorieŰn is noodzakelijk. De RWI komt zelf in het najaar met voorstellen voor de aanpak van met name de problematiek van hoger opgeleide allochtonen. Uit de analyse van de RWI blijkt dat de regionale verschillen in werkloosheid en werkgelegenheid toenemen. Ook zijn er opvallende regionale onevenwichtigheden. Een voorbeeld hiervan is de regio Rijnmond, waar het opleidingsniveau van de beroepsbevolking erg laag is, terwijl de kansen in de Randstad juist liggen in de hoog opgeleide zakelijke dienstverlening. In mei komt de RWI daarom met een advies voor het voeren van meer regionaal arbeidsmarktbeleid. Ten slotte wijst de RWI op de preventieve rol die het onderwijs op de arbeidsmarkt speelt. Zowel ter bevordering van werkgelegenheid en economische groei, als ter beperking van werkloosheid onder kwetsbare groepen. Belangrijk zijn gerichte maatregelen die ervoor zorgen dat school- en studierichtingkeuze veel meer dan tot nu toe aansluiten op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
De RWI roept verder op tot een stevige investering in algemeen sociaal-communicatieve vaardigheden op alle onderwijsniveaus en tot een forse inzet voor verbreding en verbetering van MBO en HBO. Het principe Ĺlevenlang lerenĺ moet nu echt praktijk worden: werknemers dienen van school tot pensioen blijvend hun competenties op peil te houden.
  

IRO Nieuws

Individuele Re-integratie Overeenkomst helpt mensen goed aan werk2 Maart 2009
Werklozen moeten sneller aan de slag13 November 2008
Re-integratiewijzer nu digitaal 30 September 2008
Re-integratieproject hoger opgeleide senioren succes1 September 2008
Werkzoekende mijdt recruitmentbureaus22 Juli 2008
Werkloosheid vrijwel onveranderd 22 Juli 2008
Werkloosheid neemt minder snel af22 Juli 2008
Alleen in Groningen nam werkloosheid vorig jaar iets toe22 Juli 2008
Verhalen re-integratiekosten afgelopen vijf jaar mogelijk7 Juli 2008
Ww`er moet na een jaar elk werk aannemen3 Juli 2008
Groot onderzoek naar werkzekerheid30 Juni 2008
College weerspreekt kritische noot rekenkamer bij re-integratie30 Juni 2008
Daling werkloosheid bereikt hoogtepunt 26 Juni 2008
Commissie-Bakker ziet rol werkgevers na ontslag19 Juni 2008
'Loon na ontslag jaar lang doorbetalen' 6 Juni 2008
Minder aanvragen ontslag30 Mei 2008
Donner: flexibele AOW en einde aan automatisch ontslag met 65 jaar29 Mei 2008
CNV: Meer nodig om herbeoordeelden aan een baan te helpen19 Mei 2008
Geen versoepeling ontslag ambtenaar 8 Mei 2008
Soepel ontslag werkt niet6 Mei 2008
Herziening van het bovenwettelijke werkloosheidsstelsel6 Mei 2008
Re-integratiecoaches moeten werk beter afstemmen 28 April 2008
De VVD vindt dat het kabinet het ontslagrecht moet vereenvoudigen voor ondernemingen met minder dan 100 werknemers.24 April 2008
Afname langdurige werkloosheid 22 April 2008
Snel nieuw werk na massaontslag cruciaal 22 April 2008
Nieuwe vacaturesite belooft Ĺnepvacaturesĺ en bemiddelaars te weren21 April 2008
Aantal personeelsadvertenties eerste kwartaal 2008 gedaald 21 April 2008
Werknemers willen verhuizen voor juiste baan 21 April 2008
Maatregelen voor meer balans op arbeidsmarkt 21 April 2008
P&O'ers verdeeld over noodzaak ontslagcode 21 April 2008
CWI helpt 83.000 45-plussers aan werk17 April 2008
CWI verleidt werkgevers met 'pittige 45-plusser'17 April 2008
Binnen twee jaar 30.000 45-plussers aan het werk17 April 2008
Bezuinigingen CWI en UWV gaan niet ten koste van basisdienstverlening15 April 2008
Aantal ontslagaanvragen in 2007 met 44 procent afgenomen15 April 2008
Werkgevers bereid om werklozen aan te nemen14 Mei 2007
Subsidieer vraaggerichte re-integratie2 Mei 2007
Scheefgroei dreigt op arbeidsmarkt2 Mei 2007
Bedrijven willen loyaliteit het liefst kopen2 Mei 2007
Salarisstijgingen beperkt ondanks schaarste2 Mei 2007
Flexibel werken schaadt arbeidsvreugde2 Mei 2007
PvdA wil 'terugvalgarantie' voor oudere WAO'ers2 Mei 2007
Lollig e-mailadres niet goed voor cv20 April 2007
Ruim 38 duizend re-integratie trajecten gestart20 April 2007
Vrouwen fitter, maar mannen stressbestendiger20 Maart 2007
Werkloosheid het hoogst in Flevoland20 Maart 2007
Certificering van outplacementbureaus goede zaak20 Maart 2007
Schuldvraag mag re-integratie niet meer vertragen13 Maart 2007
Nog geen tiende werknemers vrouw in mannensector13 Maart 2007
MKB: mensen met arbeidshandicap snel andere baan13 Maart 2007
Werkgevers kunnen kosten re-integratie makkelijker verhalen op derden13 Maart 2007
Arbeidsmarkt vertrouwen stijgt niet meer6 Maart 2007
CWI in actie tegen krappe arbeidsmarkt6 Maart 2007
Vertrouwen jongeren in arbeidsmarkt groeit6 Maart 2007
Nog geen tiende werknemers vrouw in mannensector6 Maart 2007
Honderden miljoenen voor re-integratie WAO'ers6 Februari 2007
Ontslagverbod KLM-personeel met 'kleine' handicap13 Januari 2007
Werkloosheid EU iets verder gezakt13 Januari 2007
Bij 'kleine' handicap blijft een derde bij de baas13 Januari 2007
Werknemers zijn meer tevreden en honkvast16 December 2006
Nieuwe regels moeten werknemers in de Ziektewet meer reintegreren16 December 2006
UWV betaalt 180.000 zieken te hoge uitkering9 December 2006
De Geus stelt 14,3 miljoen euro extra beschikbaar voor re-integratiecoaches WW9 December 2006
Werknemer ziet extra's over het hoofd2 December 2006
Sollicitant te beluisteren op website2 December 2006
Arbeidstijdenwet wordt eenvoudiger2 December 2006
UWV en reintegratiebedrijf worstelen met kansloze WAO'er11 November 2006
Langdurig werkloos vanaf 40ste jaar11 November 2006
De Geus: reintegratie loont11 November 2006
Eerlijkheid en e-mail in sollicitatiecode28 Oktober 2006
Hoogopgeleiden kunnen arbeidsmarkt goed aan21 Oktober 2006
'Mooie mensen vinden sneller een baan'21 Oktober 2006
Werkloosheid iets gestegen21 Oktober 2006
Tevredenheid over IRO14 Oktober 2006
'Re-integratieprojecten voor alle uitkeringen'14 Oktober 2006
Van Hoof: gemeenten moeten meer werk maken van reintegratie30 September 2006
Nieuwe uitkering voor werklozen ouderen30 September 2006
229 miljoen euro beschikbaar voor leren en werken23 September 2006
Kleine bedrijven beter voor privÚ-leven23 September 2006
Een op drie bedrijven geven vrouwen voorrang23 September 2006
CWI wil meer werkloze ouderen aan baan helpen31 Augustus 2006
Nederlanders hebben afwisselend werk29 Augustus 2006
VVD wil uitkering jongeren schrappen29 Augustus 2006
'Beroepsziekte kost werkgevers miljoenen'29 Augustus 2006
'Seksistische opmerking doet vrouwen harder werken'29 Augustus 2006
Voltijdbaan stuk minder werk29 Augustus 2006
Minder bureaucratie bij aanpak werkloosheid24 Augustus 2006
'Stapelen deeltijdbanen moet normaal worden'22 Augustus 2006
'Jonge werknemers overschatten zichzelf schromelijk'22 Augustus 2006
Proef: overheid borg voor werkloze die bedrijf start22 Augustus 2006
Werkloosheid blijft steken op 5,5 procent22 Augustus 2006
Verzekeraars lonken naar private WW10 Augustus 2006
Afstand allochtonen tot arbeidsmarkt blijft groeien20 Juli 2006
Eigen kamer op kantoor wordt zeldzaam20 Juli 2006
Re´ntegratietrajecten houden onvoldoende rekening met vraag en aanbod13 Juli 2006
Kleine ondernemers vrezen re´ntegratie-eis13 Juli 2006
Werknemers werken langer voor dezelfde baas13 Juli 2006
RWI: Uitkeringsinstanties nog niet op orde13 Juli 2006
UWV: premies kunnen omlaag13 Juli 2006
Lui personeel wil er graag bij horen4 Juli 2006
Nederlanders willen massaal parttime werken4 Juli 2006
Slippers slecht voor voeten en carriŔre4 Juli 2006
Eerste Kamer stemt in met wijziging WW-wet29 Juni 2006
Arbodiensten en re´ntegratiebedrijven gaan samen23 Juni 2006
Bedrijven nemen functioneringsgesprek niet serieus23 Juni 2006
Helft werknemers wil bedrijfsgeheimen stelen23 Juni 2006
EÚn op de vijf werknemers wil tot 65e werken23 Juni 2006
Helft vakantiekrachten werkt zonder contract23 Juni 2006
Nieuwe test ontmaskert dief bij sollicitatie23 Juni 2006
Positie zieke werknemer behoeft versterking15 Juni 2006
Werknemers bepalen imago bedrijf15 Juni 2006
Werkgevers ontevreden over re´ntegratiebedrijven15 Juni 2006
CWI verwacht flinke toename aantal banen15 Juni 2006
Re´ntegratiebedrijven presteren pet8 Juni 2006
Goede afspraken doen ziekteverzuim dalen8 Juni 2006
Late overwerkers hebben meer succes dan vroege vogels8 Juni 2006
'Werknemers steeds vaker diep in schulden'8 Juni 2006
Baas deelt auto's uit aan minst zieke werknemers8 Juni 2006
Baas leest steeds vaker e-mail van werknemers8 Juni 2006
'Gemeenten moeten werk maken van moeilijke groepen in de bijstand'8 Juni 2006
De Geus wil nog niet aan hogere WAO-uitkering8 Juni 2006
Imagocampagne `Geknipt voor de juiste baan` voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten8 Juni 2006
Meer mogelijkheden ontheffing sollicitatieplicht voor vrijwilligers en mantelzorg8 Juni 2006
CWI: Verbetering arbeidsmarkt zet verder door18 Mei 2006
Sociale diensten, CWI en UWV: lokale gezamenlijke huisvesting komt geleidelijk van de grond18 Mei 2006
Bureaucratie belemmert hulp aan werkloze bij vinden baan18 Mei 2006
Nederlands personeelsbeleid hopeloos ouderwets18 Mei 2006
Oudere werklozen vinden geen nieuwe baan18 Mei 2006
Kwart Nederlanders wil andere baan18 Mei 2006
Het goede nieuws over re´ntegratie27 April 2006
Flinke stijging arbeidsmarktvertrouwen27 April 2006
RWI wil offensiever arbeidsmarktbeleid27 April 2006
Werken buiten kantoortijden populairder27 April 2006
Minder uitkeringen sinds nieuwe bijstandswet27 April 2006
WW-premie volgend jaar omlaag27 April 2006
Minister De Geus komt met een burgerpanel13 April 2006
Kabinet stimuleert werklozen eigen bedrijf te beginnen13 April 2006
Persoonsgebonden budget sociale werkvoorziening13 April 2006
Nederland heeft sterkste arbeidsethos van Europa17 Maart 2006
Meer kans op behoud werk bij eigen bedrijf dan bij loondienst17 Maart 2006
Zweethandje is afknapper bij sollicitatie17 Maart 2006
'Second opinions' van UWV dragen bij aan re´ntegratie werknemers3 Maart 2006
'Last in first out' telt nu niet meer3 Maart 2006
'Sterke toename ontslag om persoonlijke redenen'17 Februari 2006
IWI: vaker eenvoudig werk vanuit uitkering17 Februari 2006
CWI gaat gedwongen ontslag vanaf 1 maart anders beoordelen3 Februari 2006
De Geus en Van Hoof trekken bijna vijftig verouderde wetten in3 Februari 2006
Uitnodiging sollicitatiegesprek per sms3 Februari 2006
Schouderklopje redt werknemer van depressie3 Februari 2006
UWV: 11 procent minder WW'ers in 20063 Februari 2006
Re´ntegratiebureaus zetten Rijk voor het blok2 Februari 2006
'Ontslagplannen CDA slecht voor mkb'1 Februari 2006
EÚnderde werknemers ervaart discriminatie op werk25 Januari 2006
Stichting Blik op Werk van start25 Januari 2006
Ontbreken werkplezier kost miljarden25 Januari 2006
Kwaliteit van informatie in sociale zekerheid moet aantoonbaar beter20 Januari 2006
Rollenspel wint aan populariteit bij sollicitaties20 Januari 2006
Aanvullende verzekeringen WIA niet nodig20 Januari 2006
CWI wil werkgevers vaker helpen bij vervullen van vacatures20 Januari 2006
Aantal werkzoekenden voor het eerst sinds 2000 gedaald20 Januari 2006
Stijgend Arbeidsmarktvertrouwen13 Januari 2006
Kwart werknemers wil andere werktijden13 Januari 2006
Aardige medewerkers hebben meer succes5 Januari 2006